• Annemeet Hasidi-van Der Leij

Animals Australië heeft zich verenigd met dierenbeschermingsgroepen in Israël/Animals Australia has


Nederlands: 'Animals Australië' heeft zich verenigd met dierenbeschermingsgroepen in Israël. Kwetsbare 10 weken oude kalveren uit Europa en runderen en schapen uit Australië worden met honderdduizenden naar Israël geëxporteerd om elk jaar te worden geslacht. In een baanbrekende campagne heeft 'Animals Australia' zich verenigd met dierenbeschermingsgroepen in Israël - 'Anonymous for Animal Rights,' 'Let the Animals Live,' en 'Israel Against Live Shipments' - om een ​​ongekende schijnwerper te schijnen over het lijden van deze dieren. Bovendien zijn er in de afgelopen drie jaar vijf afzonderlijke veetransporten onderweg naar Israël afgebroken, waardoor duizenden dieren zijn gedood en gestorven. Het misbruik van schapen en runderen tijdens het lossen in de haven van Eilat is bij talloze gelegenheden door onderzoekers gedocumenteerd en recentelijk heeft een dierenarts op een van die boten heeft de schokkende omstandigheden blootgelegd waaraan dieren worden blootgesteld tijdens de drie weken durende reis vanuit Australië. Hoewel korter, is de reis vanuit Europa nog steeds vol van risico en ellende voor de zeer jonge dieren die het moeten verduren. Israëlische politici luisteren. Het groeiende gemeenschapsbewustzijn en de oppositie tegen de handel binnen en buiten Israël heeft effect. Het Comité voor dierenwelzijn van de Israëlische regering is unaniem van mening dat de invoer van levende dieren moet eindigen. En de Israëlische minister van Landbouw, Uri Ariel, heeft toegezegd het aantal dieren dat in Israël geïmporteerd wordt te verminderen nadat een wetsvoorstel voor het beëindigen van levende import was opgesteld in de Knesset (het parlement van Israël).

Er is nooit een belangrijker moment in Israël geweest om voor deze dieren op te komen. Een beslissing van Israël om leiderschap te nemen over dit onderwerp en tegen de wereld te zeggen dat we niet langer deel willen uitmaken van dit onnodige lijden, zou gevierd worden door dierenliefhebbers over de hele wereld. Dieren Lyn White, Australië, sprak in januari 2016 met leden van de dierenwelzijnscommissie van de Knesset in Israël.

English: Vulnerable 10 week-old calves from Europe and cattle and sheep from Australia make up the hundreds of thousands of animals exported to Israel to be slaughtered every year.

In a cutting-edge campaign, Animals Australia has united with animal protection groups in Israel — Anonymous for Animal Rights, Let the Animals Live, and Israel Against Live Shipments — to shine an unprecedented spotlight on the suffering of these animals.

On top of this, five separate livestock shipments have broken down en route to Israel in the past three years, causing the suffering and deaths of thousands of animals. The abuse of sheep and cattle during unloading at the Port of Eilat has been documented by investigators on numerous occasions, and recently a veteran live export vet exposed the shocking conditions animals are subjected to during the three week voyage from Australia.

While shorter, the journey from Europe is still steeped with risk and distress for the very young animals forced to endure it. Israel's politicians are listening. Growing community awareness and opposition to the trade within and outside Israel is having an impact. The Israeli government's Animal Welfare Committee is unanimous in the view that live imports should end. And Israel's Minister for Agriculture, Uri Ariel, has committed to reduce the number of animals imported into Israel after a bill to end live imports was drafted in the Knesset (Israel's parliament).

There has never been a more critical time in Israel to speak up for these animals.A decision by Israel to take leadership on this issue and say to the world that we no longer want to be part of this unnecessary suffering, would be celebrated by compassionate people internationally.Animals Australia's Lyn White speaking to members of the Knesset's Animal Welfare Committee in Israel in Jan 2016.

#AnimalsAustralia #Israel #animalprotectiongroupsinIsrael #animalprotection #AnonymousforAnimalRights #LettheAnimalsLive #IsraelAgainstLiveShipments #animalexport #livestockshipments #sheep #cattle #IsraeligovernmentsAnimalWelfareCommittee #IsraelsMinisterforAgricultureUriAriel #liveimports #Knesset #Israelsparliament

9 views0 comments

Recent Posts

See All